999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 6 Viết Cho Chính Mình

Cái gọi là kì tích đại khái đều là như thế này, kỳ tích không có nghĩa là những thứ mà Thượng Đế ban tặng cho ai đó nhẽ ra không đáng được nhận, mà là những giải thưởng được gửi đến từ từ giành cho những người chăm chỉ, nó chỉ đến muộn chứ không bao giờ vằng mặt. 

写给自己的第六封信 

所谓奇迹,大概都是这样吧 —– 奇迹并非是上天赐予某人原本不 应获得的东西,而是对于勤奋者姗姗来迟的褒奖,它只会迟到,却从 不缺席。 

Suǒwèi qíjī, dàgài dōu shì zhèyàng ba —– qíjī bìngfēi shì shàngtiān cìyǔ mǒu rén yuánběn bù yìng huòdé de dōngxī, ér shì duìyú qínfèn zhě shān shān lái chí de bāojiǎng, tā zhǐ huì chídào, què cóng bù quēxí

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ