999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 34 Viết Cho Chính Mình

Để nuôi dưỡng phẩm chất của một người thành công, chớ coi nhẹ tinh thần cầu tiến; hãy phát huy tốt vai trò của bản thân, hoàn thành tốt công việc trong phạm vi chức trách của mình, tránh vượt quyền; khi đã xác định được mục tiêu thì hãy chuyên tâm đến nó; đừng sợ cạnh tranh, bởi nếu không có cạnh tranh, sự sống còn ý nghĩa gì nữa. 

成功酝酿于好的品质,不要松懈精神上的追求;演好自己的角色, 做好职责内的事情,防止轻易越位;一旦确定目标,就死死地盯着 它;不要害怕竞争,没有竞争,生存就失去了意义。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ