999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 23 Viết Cho Chính Mình

Tôi không dám nghỉ ngơi, bởi vì tôi vẫn chưa có một khoản tiền tiết kiệm nào; tôi không dám kêu mệt, bởi vì tôi vẫn chưa đạt được thành tựu gì; tôi không dám lười biếng, bởi vì tôi vẫn còn phải sống; tôi có thể từ bỏ quyền lựa chọn, nhưng tôi không thể lựa chọn từ bỏ. Vì vậy, kiên cường, phấn đấu, nỗ lực chính là sự lựa chọn duy nhất của tôi. 

我不敢休息,因为我没有存款;我不敢说累,因为我没有成就;我 不敢偷懒,因为我还要生活;我能放弃选择,但是我不能选择放弃。 所以,坚强、拼搏、努力是我唯一的选择。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ