999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 15 Viết Cho Chính Mình

Bây giờ bạn vẫn còn rất trẻ, hoàn toàn không cần buồn bực chỉ vì quần áo, túi xách của mình không phải hàng hiệu giống người ta, hoặc tiền tiết kiệm chưa được đến năm con số như người ta. Bởi vì ai ai cũng đều tiến lên như vậy, chính bản thân bạn mới là căn nguyên của tất cả, muốn đổi đời trước hết phải thay đổi chính mình. 

你现在还很年轻,完全没有必要因为你的衣服不如别人,包不是名 牌,或者存款还不到五位数而觉得不安。因为每一个人都是这样过来 的,你自己才是一切的根源,要想改变人生,首先要改变自己! 

nǐ xiàn zài huán hěn nián qīng , wán quán méi yǒu bì yào yīn wéi nǐ dí yī fú bù rú bié rén , bāo bù shì míng pái , huò zhě cún kuǎn huán bù dào wǔ wèi shù ér jué dé bù ān 。 yīn wéi měi yī gè rén dū shì zhè yàng guò lái dí , nǐ zì jǐ cái shì yī qiē dí gēn yuán , yào xiǎng gǎi biàn rén shēng , shǒu xiān yào gǎi biàn zì jǐ

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ